Darbo pasiūlymų aprašymai:

 

 

Dienos chirurgijos skyriaus vedėjas

Įstaigos pavadinimas:
1. Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, įmonės kodas 187900976.
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
2.Dienos chirurgijos skyriaus vedėjas.
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
3. Darbas pagal darbo sutartį.:
Darbo vieta (miestas):
4. Vilniaus g. 1B, 32129 Zarasai.
Reikalavimai:

5. Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti magistro diplomą, medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo chirurgo, ortopedo traumatologo profesinę kvalifikaciją;

5.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo ar gydytojo ortopedo traumatologo profesinę kvalifikaciją;

5.3. turėti ne mažesnę nei 3 metų profesinio darbo patirtį;

5.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų ar kitą Europos Sąjungos oficialią kalbą);

5.5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis ir kt.);

5.5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus, būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

5.6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir skyriaus darbuotojų darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus darbą;

5.7. gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

5.9. Turi žinoti:

5.9.1. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus

5.9.2. medicinos statistikos pagrindus;

5.9.3. sveikatos draudimo principus ir rūšis;

5.9.4. naudojimosi sveikatos informacinėmis duomenų bazėmis būdus;

5.9.5. sveikatos priežiūros pagrindinius rodiklius;

5.9.6. saugos darbe reikalavimus.

5.10. Turi išmanyti:

5.10.1. medicinos etikos pagrindus;

5.10.2. gydytojų chirurgų, ortopedų traumatologų gydomų ligų prevenciją, etiologiją, patogenezę, simptomatiką bei diagnostiką, gydymo metodus;

5.10.3. žmogaus anatomiją, histologiją, embriogenezę ir patologiją;

5.10.4. patologijos priežastis, jų ląstelinius, biocheminius, imunologinius mechanizmus ir jų farmakologinės korekcijos būdus;

5.10.5. būtinosios pagalbos ir chirurginės pagalbos organizavimą Lietuvoje;

5.10.6. chirurginėmis ligomis sergančių pacientų slaugos ypatumus;

5.10.7. chirurginėmis ligoms gydyti skiriamų vaistų veikimą, jų šalutinį poveikį, sukeliamas komplikacijas;

5.10.8. chirurginėmis ligomis sergančių pacientų medicininės reabilitacijos, chirurginio gydymo, darbo terapijos, ilgalaikius stebėjimo principus ir gebėti dirbti komandoje su kitais specialistais (gydytoju anesteziologu-reanimatologu, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, socialiniu darbuotoju ir kt.).

Funkcijos:

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo atlikti šias funkcijas:

6.1. organizuoja skyriaus darbą, įgyvendinant skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, koordinuoja darbą, užtikrina efektyvų turto ir lėšų panaudojimą, paskirsto darbus ir užduotis tarp skyriaus darbuotojų ir kontroliuoja savalaikį jų vykdymą, esant reikalui organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, rūpinasi darbuotojų kvalifikacija, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą, tarpininkauja priimant ir atleidžiant darbuotojus, atsiskaito direktoriui už skyriaus veiklą;

6.2. dalyvauja susirinkimuose, komisijose, darbo grupėse, posėdžiuose bei kituose pasitarimuose, kuriuose svarstomos įstaigos bei bendros organizacinės veiklos klausimai;

6.3. susipažįsta su direktoriaus įsakymais bei kitais dokumentais, organizuoja direktoriaus įsakymų bei gautų raštų vykdymą, rengia bendrus veiklos formavimo, vykdymo bei įgyvendinimo ir atsiskaitymo dokumentus;

6.4. kontroliuoja skyriaus darbuotojų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, medicininės dokumentacijos pildymą;

6.5. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka pacientams būtų teikiamos savalaikės, kokybiškos ir kvalifikuotos sveikatos priežiūros paslaugos, naudojant Lietuvoje įteisintas medicinos technologijas ir metodikas;

6.6. atlieka pagal kompetenciją kitus darbus, susijusius su skyriaus veikla bei vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su darbu;

6.7. vykdo gydytojo chirurgo, ortopedo traumatologo funkcijas ir pareigas, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma..

Darbo užmokestis:
2578 Eur neatskaičius mokesčių.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

8. Kandidatas pateikia dokumentus el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

8.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

8.4. užpildytą pretendento anketą;

8.5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
10. Išsamią informaciją teikia Vaida Golubovskienė, Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo administratorė, tel. (8 385) 30 588,  zarasu.ligonine@zarasai.lt

Skelbimas galioja iki: 2020 m. birželio 4 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

 

 

Kardiologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Kardiologas
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo kardiologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas oftalmologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas oftalmologas
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo oftalmologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Vidaus ligų gydytojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vidaus ligų gydytojas (pastovus darbas ir / ar budėjimas)
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas budėjimams

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas budėjimams
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Galiojanti medicinos praktikos licencija verstis (terapinio profilio) gydytojo praktika
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas geriatras

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas geriatras
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Vaikų ligų gydytojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vaikų ligų gydytojas
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Vaikų ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Vaikų kardiologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vaikų kardiologas
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo vaikų kardiologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų kardiologo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Masažuotojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Masažuotojas
Pasiūlymas galioja iki 2020-12-31
Reikalavimai darbuotojui Masažuotojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal masažuotojo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorė Irena Liutkienė, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

KARANTINAS

LANKYTOJŲ IR PACIENTUI DĖMESIUI!!!

PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMĄ NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“  SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ KORONAVIRUSO  (COVID-19) PLITIMUI, VŠĮ ZARASŲ LIGONINĖ, SAUGODAMA JŪSŲ ARTIMŲJŲ (GYDOMŲ LIGONINĖJE) SVEIKATĄ, ĮVEDAMAS KARANTINAS

PRIMENAME, KAD ASMENIS, ATVYKUSIUS IŠ BET KURIOS UŽSIENO ŠALIES AR KONTAKTAVUSIUS SU ATVYKUSIAIS, SUKARŠČIAVUS AR ATSIRADUS KITIEMS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ SIMPTOMAMS, PRAŠOME SKAMBINTI TELEFONO NUMERIU 112, KUR JUMS BUS SUTEIKTA IŠSAMI INFORMACIJA.

TIKIMĖS SAVITARPIO SUPRATINGUMO!