Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
MEDICINOS FIZIKO KONSULTACIJŲ RADIACIJOS KLAUSIMAIS PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medicinos fiziko konsultacijų radiacijos klausimais paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Medicinos fiziko konsultacijų radiacijos klausimais paslaugos, kurios apima:
- veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos dokumentų rengimą, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1485; 2004, Nr. 30-991), Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ bei jo pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą medicininėje rentgenodiagnostikoje;
− dokumentų rengimą, teikiant duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui;
− pacientų apšvitos dozių, gaunamų medicininės rentgenodiagnostikos procedūrų metu, skaičiavimą bei vertinimą;
− bei kitų klausimų, susijusių su radiacine sauga, sprendimą.
BVPŽ kodas – 85148000-8, 25 paslaugų kategorija. Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Rentgenas“, 303048665.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 300,00 € (be PVM)/PVM neapmokestinama.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-03-23

2016-03-23

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras