Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė skelbia nuomos konkursą dėl 16,24 kv. m. ploto patalpų, esančių Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav.

Nuomos konkurso sąlygos:

Informacija apie turto valdytoją

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (į. k. 187900976, adresas – Vilniaus g. 1b., 32129 Zarasai)

Informacija apie nuomojamą turtą

16,24 kv. m. ploto patalpos, esančios negyvenamojoje patalpoje – Poliklinikoje, Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav., turto unikalus Nr. 4400-1154-9469:6101, inventorinis Nr. 01222164, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/6812 patalpos pažymėtos indeksais 1-17- 9,07 kv. m. ir dalį bendro naudojimo patalpų pažymėtų indeksais 1-16, 1-20, 1-21, 1-22  - 7,17 kv. m.

Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Patalpos išnuomojamos žmonių sveikatos priežiūros veiklai vykdyti arba kitai teisėtai veiklai, kurią galima vykdyti gydymo paskirties pastate nepakeitus pastato paskirties.

Pradinis turto nuompinigių dydis

17,05 Eur per mėn.

Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)

3 metai.

Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas

Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 29 d. 10 valandos adresu Zarasai, Vilniaus g. 1b., 207 kab.

Atsakingas asmuo –  Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. administratorius.ligonine@zarasai.lt

Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas – 51,15 Eur, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninė (įmonės kodas 187900976) sąskaitą Nr. LT867300010002614695, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Turto apžiūros sąlygos

Apžiūrėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2021 m. gruodžio 28 d. 14 val. Dėl apžiūros laiko būtina iš anksto paskambti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju – Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. administratorius.ligonine@zarasai.lt

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks adresu Vilniaus g. 1b., Zarasai, 207 kab., 2021 m. gruodžio 29 d., 11.00 val.

 

 

Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:

-      finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;

-      užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.

 

Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1.       Paraiška, kurioje turi būti nurodyta:

1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali būti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

1.3. paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

1.4. konkretus siūlomas nuompinigių dydis;

1.5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

2.       Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims).

3.       Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

Kita informacija ir papildomi reikalavimai

1.    Viešą nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos“ ir šiomis konkurso sąlygomis.

2.    Informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama vietiniame laikraštyje ir viešosios įstaigos Zarasų ligoninė internetiniame puslapyje www.zarasuligonine.lt

 

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas